Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie środków unijnych, dotacje UE 2014-2020,  dofinansowanie dla firm, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze europejskie,  zagraniczne kredyty inwestycyjne, venture capital, joint venture.

Jak pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 21-01-2014

Jak pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Myślisz o podjęciu działalności gospodarczej, jednakże nie posiadasz wolnych  środków na jej rozpoczęcie. Nie wiesz skąd pozyskać kapitał na start? Sprawdź z jakich zewnętrznych źródeł finansowania  inwestycji możesz skorzystać.
Obecnie istnieje pięć możliwości pozyskania pieniędzy na podjęcie działalności gospodarczej takie jak: dotacje z Funduszu Pracy; dotacje z działania 6.2, mikropożyczki, dotacje z działania 8.1.2 oraz środki w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 W celu szybkiego wyszukiwania aktualnie prowadzonych naborów w ramach działania 6.2, 8.1.2, 6.2 –mikropożyczki oraz działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, oddajemy do dyspozycji wyszukiwarkę naborów z podziałem na województwa dostępną tutaj.
 
DOTACJE Z FUNDUSZU PRACY
Na dotacje z Funduszu Pracy mogą liczyć tylko i wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Priorytetowo traktowane są osoby długo bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy o jaką można się starać na rozpoczęcie działalności wynosi obecnie 21.910,32 zł. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia powinny złożyć wniosek oraz biznesplan z pomysłem na biznes w odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania [stałego lub tymczasowego] Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
RADA: Wnioski te najlepiej składać na początku roku, wtedy Urzędy Pracy mają do rozdysponowania nową pulę pieniędzy. Dzięki temu zwiększa się też szansa na otrzymanie dofinansowania na założenie firmy.
 
 
DOTACJE Z DZIAŁANIA 6.2.
Z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, teoretycznie może skorzystać każdy. W praktyce jednak w różnych regionach Polski w sposób priorytetowy traktowane są różne grupy znajdujące się  w trudnej sytuacji na rynku pracy, na przykład: osoby do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, bezrobotni, nieaktywni zawodowo oraz osoby pracujące zagrożone utratą pracy.  Nawet do 40 000 zł możesz otrzymać na otwarcie własnej firmy, a także wparcie pomostowe w pierwszym okresie prowadzenia działalności do 1386 zł/m-c. I Ty możesz wziąć udział w projektach z działania 6.2.
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości  może być wykorzystane na:
Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na pokrycie bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to:
Realizacją działania 6.2 Działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zajmują się Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 
MIKROPOŻYCZKI Z DZIAŁANIA 6.2
Poza dofinansowaniem na założenie działalności gospodarczej, udzielanemu w formie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego, oraz doradztwem, osoby chcące założyć działalność gospodarczą będą mogły uzyskać wsparcie na założenie firmy w postaci mikropożyczki. Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu . Uczestnik projektu może ubiegać się o otrzymanie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie ok. 3,8%) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 50.000 PLN. Wsparcie udzielane jest także w formie doradztwa indywidualnego, grupowego oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
DOTACJE DLA OSÓB ZWOLNIONYCH LUB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH POSTRONIE PRACODWCY – DZIAŁANIE 8.1.2   
Formy wsparcia w ramach działania 8.1.2 POKL są analogiczne do działania 6.2. Różnica występuje w grupie docelowej, do której kierowane jest wsparcie. W ramach działania 8.1.2 PO KL wsparcie na rozwój przedsiębiorczości mogą otrzymać osoby zwolnione lub zagrożone utratą pracy z powodów leżących po stronie pracodawcy.
Osobą która utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika jest:

Przyczyny ustania stosunku pracy niedotyczące pracownika:

 

DZIAŁANIE 312 PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW".
Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Grupą docelową są :
Kryteria dostępu:
Pomoc jest przeznaczona dla osób lub firm, których siedziba, oddział, miejsce zamieszkania oraz nieruchomość będąca siedzibą firmy znajdują się w:
a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 
Zakres Pomocy:
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 

 

drukujpowrót do listy

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności