Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie środków unijnych, dotacje UE 2014-2020,  dofinansowanie dla firm, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze europejskie,  zagraniczne kredyty inwestycyjne, venture capital, joint venture.

Dotacje na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej15-07-2014

Dotacje na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz zatrudnienie pracowników? Czy wiesz, że dzięki zatrudnieniu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy lub niepełnosprawnej możesz ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonego stanowiska pracy?
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, mogą otrzymać refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności wartości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku środków z Funduszu Pracy tj. 21.910,32 zł [styczeń, luty 2014] oraz 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku środków z PFRON tj.  73.034,40 zł [styczeń, luty 2014].
 
 
WAŻNE! Pamiętaj, że zakres rzeczowy planowanych zakupów musi być spójny z charakterem tworzonego stanowiska pracy. W ramach wsparcia można zakupić m.in. środki trwałe, w tym maszyny, urządzenia, sprzęt, komputery itp.
 
Kto może złożyć wniosek o refundację z Funduszu Pracy?
Podmiot prowadzący działalność co najmniej 6 miesięcy, który:
 • W okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zwolnił pracownika
 • Nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych
 • Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.
 • Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytyczne zagrożonych przedsiębiorstw. 
 
Kto może złożyć wniosek o refundację z PEFRON?
Podmiot prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy, który:
 • Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • Nie zmniejszył stanu  w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych
 
WARUNKI REFUNDACJI
z Funduszu Pracy z PEFRON
 • Należy zobowiązać się do zatrudnienia na tworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Należy zobowiązać się do utrzymania przez minimum 24 miesiące utworzonego miejsca pracy
 • Należy zobowiązać się do zatrudnienia na tworzonym stanowisku pracy niepełnosprawnego  zarejestrowanego w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,  przez okres 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Należy zobowiązać się do utrzymania przez minimum 36 miesięcy utworzonego miejsca pracy

 

 

drukujpowrót do listy

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności