Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie środków unijnych, dotacje UE 2014-2020,  dofinansowanie dla firm, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze europejskie,  zagraniczne kredyty inwestycyjne, venture capital, joint venture.

Dotacje na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej15-07-2014

Dotacje na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz zatrudnienie pracowników? Czy wiesz, że dzięki zatrudnieniu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy lub niepełnosprawnej możesz ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonego stanowiska pracy?
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, mogą otrzymać refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności wartości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku środków z Funduszu Pracy tj. 21.910,32 zł [styczeń, luty 2014] oraz 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku środków z PFRON tj.  73.034,40 zł [styczeń, luty 2014].
 
 
WAŻNE! Pamiętaj, że zakres rzeczowy planowanych zakupów musi być spójny z charakterem tworzonego stanowiska pracy. W ramach wsparcia można zakupić m.in. środki trwałe, w tym maszyny, urządzenia, sprzęt, komputery itp.
 
Kto może złożyć wniosek o refundację z Funduszu Pracy?
Podmiot prowadzący działalność co najmniej 6 miesięcy, który:
 • W okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zwolnił pracownika
 • Nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych
 • Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.
 • Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytyczne zagrożonych przedsiębiorstw. 
 
Kto może złożyć wniosek o refundację z PEFRON?
Podmiot prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy, który:
 • Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • Nie zmniejszył stanu  w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych
 
WARUNKI REFUNDACJI
z Funduszu Pracy z PEFRON
 • Należy zobowiązać się do zatrudnienia na tworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Należy zobowiązać się do utrzymania przez minimum 24 miesiące utworzonego miejsca pracy
 • Należy zobowiązać się do zatrudnienia na tworzonym stanowisku pracy niepełnosprawnego  zarejestrowanego w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,  przez okres 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Należy zobowiązać się do utrzymania przez minimum 36 miesięcy utworzonego miejsca pracy

 

Chcesz skorzystać ze wsparcia. Nie potrafisz wypełnić dokumentów aplikacyjnych oraz wykonać analiz finansowych? Zdaj się na profesjonalistów! - skontaktuj się z nami: biuro@nowedotacje.pl lub skorzystaj z formularza zamówień online. Koszt profesjonalnego przygotowania wniosku o refundację wynosi 1350 zł. Nie ryzykuj! Twój błąd może drogo kosztować. 

Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania ze środków UE, zarządzania projektami, doradztwie biznesowym oraz audycie inwestycji. Zapewniamy profesjonalną i stałą opiekę doradcy, obejmującą wszystkie etapy skutecznego ubiegania się o dofinansowanie. Oferujemy sporządzanie profesjonalnych biznesplanów na potrzeby dotacji UE oraz pozyskiwania innych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Opieramy się wyłącznie na realnych założeniach finansowych oraz ekonomicznych. Wykonujemy specjalistyczne analizy finansowe oraz rzetelne analizy opłacalności inwestycji. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dostosowując założenia do specyfiki branży i rynku na jakim działa Wnioskodawca.

drukujpowrót do listy

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności