Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie środków unijnych, dotacje UE 2014-2020,  dofinansowanie dla firm, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze europejskie,  zagraniczne kredyty inwestycyjne, venture capital, joint venture.

Jak i skąd pozyskać środki z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej?09-03-2013

Jak i skąd pozyskać środki z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jedną z najskuteczniejszych form przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów jest wsparcie samozatrudnienia. Rozpoczęcie własnego biznesu najczęściej wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Właśnie finanse, a raczej ich powszechny brak są główną bolączką osób planujących własną działalność. Główny akcent wydatków jest związany z momentem rozpoczęcia działalności, dlatego osoby przedsiębiorcze szukają dodatkowych możliwości wsparcia, aby w początkowym okresie funkcjonowania firmy nie być skazanym jedynie na własne zasoby. Jakie zatem istnieją opcje pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Fundusze Unijne na lata  2007 – 2013 dają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach następujących Programów: POKL oraz PROW. W zależności od tego kto jest uprawniony do uczestnictwa w projekcie w ramach danego Działania / Poddziałania PO KL istnieją różne kryteria kwalifikacji uczestników oraz różne możliwości bezpośredniego wsparcia. Poniżej prezentujemy różne ścieżki uzyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla różnych grup docelowych. 

 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dla kogo? Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • bezrobotni do 25 roku życia; 
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; 
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni ze stopniem niepełnosprawności.

Wyłączenia:

 • Osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 • Osoby które  korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Formy wsparcia. Wsparcie obejmuje przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, związane z: podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, ok 22141 zł
Gdzie szukać informacji? Zainteresowane osoby powinny udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego Powiatowego Urzędu Pracy, który jest operatorem tego Poddziałania.
 

 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
Dla kogo? Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające kryteria kwalifikacji w ramach odpowiedniego projektu.
 Wyłączenia: 
 • Osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 • Osoby które  korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Formy wsparcia?
W ramach Działania 6.2 PO KL możliwa jest realizacja dwóch typów operacji:

 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
przyznanie jednorazowej mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 ty. zł na osobę na preferencyjnych warunkach. Pożyczkę ta można przeznaczyć na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne oraz inwestycyjne.

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach danego projektu.

Listy operatorów publikowane są na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy.

WAŻNE!!! Od 2012 roku stopniowo we wszystkich województwach wdrażane są tylko i wyłącznie mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie mikropożyczki.
 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Dla kogo? Grupą docelową są: osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 

Wyłączenia:

 • Osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 • Osoby które  korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Formy wsparcia:
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę;
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji
Gdzie szukać informacji? Informacji należy szukać w Wojewódzkich Urzędach Pracy, właściwych ze względu na zamieszkanie. 

 

Działanie 312 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw"
Grupą docelową są :
 • osoby fizyczne, zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wieku  18-64 lata, ubezpieczone w ZUS.
 • osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzący działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro
Kryteria dostępu:Pomoc jest przeznaczona dla osób lub firm, których siedziba, oddział, miejsce zamieszkania oraz nieruchomość będąca siedzibą firmy znajdują się w:
a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
-  gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
Zakres Pomocy: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Forma wsparcia. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Gdzie szukać informacji? Osoby spełniające kryteria dostępu powinny zgłaszać się do Lokalnych Grup Działania ze względu na miejsce zamieszkania.

 

drukujpowrót do listy

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności